ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ.

23/10/14

Գրադարանային փաստաթղթերի հաշվառման, պահպանման, վերականգնման ու ամրակայման (կոնսերվացման) կարգը սահմանելու մասին

26/12/13

Կարգ գրադարանների հավաքածուների հաշվառման գլխավոր մատյանի վարման մասին

19/12/13

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1448-Ն Ազգային գրադարանային հավաքածուի հաշվառման, պահպանության, վերականգնման եվ օգտագործման կարգը սահմանելու մասին որոշումը

17/12/13

Կարգ գրադարանային տեղեկատվական շտեմարանում գրադարանների հավաքածուների ընդգրկման մասին

07/11/13

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 7-ի Ազգային գրադարանային հավաքածուի գրացուցակը հաստատելու մասին N 1230-Ա որոշումը
Հավելված

23/05/13

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մայիսի 23-ի Ազգային գրադարանային հավաքածուում ընդգրկված, գրադարանների կամ ֆիզիկական անձանց սեփականությունը համարվող գրադարանային փաստաթղթերի և (կամ) հավաքածուների պահպանության ծախսերի մասնակի փոխհատուցման կարգը սահմանելու մասին N 538-Ն որոշումը

28/02/13

Հանրային գրադարանների հավատարմագրման կարգը և վկայականի ձևը սահմանելու մասին

14/02/13

Հայատառ գրադարանային հավաքածուի թվանշանային տարբերակի (թվանշանային գրադարանի) կազմակերպման և համակարգման կարգը սահմանելու մասին

10/01/13

Փաստաթղթերն արժևորելու, Ազգային գրադարանային հավաքածուի կազմում ընդգրկելու կարգը սահմանելու մասին

29/11/12

Հայաստանի Հանրապետության գրադարանների միասնական մատենագիտական համահավաք գրացուցակի ստեղծման կարգը սահմանելու մասին

27/09/12

Գրադարանների խորհրդի աշխատակարգը և կազմը հաստատելու մասին

 Գրքափոխանակության կարգ

15/06/06

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

4/10/05

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ (ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԻ) ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՕՐԻՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ 

18/03/08

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ «ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ (ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԻ) ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՕՐԻՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

08/10/91

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ ՐԵՆՔԸ ՄԱՄՈՒԼԻ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄՅՈՒՍ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

29/03/03

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

23/10/01

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՊԵՏԱԿԱՆ Ո Չ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

13/04/11

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հարցման օրինակելի ձև

Հայաստանի ազգային գրադարանի կարգեր

Կանոնակարգ «Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի գրքային և ոչ գրքային հրատարակությունների համալրման

Հայեցակարգ Հայաստանի ազգային գրադարանի հավաքածուի հայագիտական գրականության համալրման

Հայաստանի ազգային գրադարանի կանոնադրությունը

«Հայաստանի ազգային գրադարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրություն-2003

«Հայաստանի ազգային գրադարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրություն-2011

«Հայաստանի ազգային գրադարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրություն-2017

«Հայաստանի ազգային գրադարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրություն-2018

Հայաստանի ազգային գրադարանից օգտվելու ժամանակավոր կանոններ

Ընդհանուր տեղեկություններ