ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ.

23/10/14

Գրադարանային փաստաթղթերի հաշվառման, պահպանման, վերականգնման ու ամրակայման (կոնսերվացման) կարգը սահմանելու մասին

26/12/13

Կարգ գրադարանների հավաքածուների հաշվառման գլխավոր մատյանի վարման մասին

19/12/13

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1448-Ն Ազգային գրադարանային հավաքածուի հաշվառման, պահպանության, վերականգնման եվ օգտագործման կարգը սահմանելու մասին որոշումը

17/12/13

Կարգ գրադարանային տեղեկատվական շտեմարանում գրադարանների հավաքածուների ընգրկման մասին

07/11/13

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 7-ի Ազգային գրադարանային հավաքածուի գրացուցակը հաստատելու մասին N 1230-Ա որոշումը
Հավելված

23/05/13

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մայիսի 23-ի Ազգային գրադարանային հավաքածուում ընդգրկված, գրադարանների կամ ֆիզիկական անձանց սեփականությունը համարվող գրադարանային փաստաթղթերի և (կամ) հավաքածուների պահպանության ծախսերի մասնակի փոխհատուցման կարգը սահմանելու մասին N 538-Ն որոշումը

28/02/13

Հանրային գրադարանների հավատարմագրման կարգը և վկայականի ձևը սահմանելու մասին

14/02/13

Հայատառ գրադարանային հավաքածուի թվանշանային տարբերակի (թվանշանային գրադարանի) կազմակերպման և համակարգման կարգը սահմանելու մասին

10/01/13

Փաստաթղթերն արժևորելու, Ազգային գրադարանային հավաքածուի կազմում ընդգրկելու կարգը սահմանելու մասին

29/11/12

Հայաստանի Հանրապետության գրադարանների միասնական մատենագիտական համահավաք գրացուցակի ստեղծման կարգը սահմանելու մասին

27/09/12

Գրադարանների խորհրդի աշխատակարգը և կազմը հաստատելու մասին

 Գրքափոխանակության կարգ

15/06/06

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

4/10/05

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ (ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԻ) ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՕՐԻՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ 

18/03/08

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ «ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ (ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԻ) ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՕՐԻՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

18/03/08

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ՄԱՄՈՒԼԻ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄՅՈՒՍ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ազգային գրադարանի կարգեր

Կանոնակարգ «Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի գրքային և ոչ գրքային հրատարակությունների համալրման

Հայեցակարգ Հայաստանի ազգային գրադարանի հավաքածուի հայագիտական գրականության համալրման